Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 lập được bao nhiêu số tự nhiên có năm chữ số đôi một khác nhau?

Câu hỏi: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 lập được bao nhiêu số tự nhiên có năm chữ số đôi một khác nhau? A. 3125. B. 1. C. 120. Đáp án chính xác D. 5. Trả lời: Đáp án đúng là: C Số các số tự nhiên có năm chữ số đôi …
Hoc tap online
Author: admin