Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vuông tại B, SA vuông góc với mặt phẳng ABC,SA=7,AB=3,BC=3. Bán kính R mặt cầu ngoại tiếp hình chóp bằng:  

Câu hỏi: Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vuông tại B, SA vuông góc với mặt phẳng ABC,SA=7,AB=3,BC=3. Bán kính R mặt cầu ngoại tiếp hình chóp bằng:   A. 4                              B. 3                              C. 2                              D. 52 Đáp án chính xác Trả lời: Áp dụng định lí Pytago ta có AC=AB2+BC2=32+32=32. Vì ΔABC vuông tại B nên bán kính …
Hoc tap online
Author: admin