Trong mặt phẳng tọa độ cho các điểm A(2; 3), B(5; -1), C(7; -9). Chu vi của tam giác ABC bằng

Câu hỏi: Trong mặt phẳng tọa độ cho các điểm A(2; 3), B(5; -1), C(7; -9). Chu vi của tam giác ABC bằng A. 18+217 Đáp án chính xác B. 5+2√17 C. 18+219 D. 19+217 Trả lời: Đáp án AAB= 5−22+−1−32=5 , AC= 7−22+−9−32=13BC= 7−52+−9+12=217Chu vi tam giác ABC là: 5+13+​217=18+​217 ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin