Trong một trường THPT, khối 11 có 307 học sinh nam và 326 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một học sinh khối 11 đi tham dự cuộc thi “học sinh ưu tú”?

Câu hỏi: Trong một trường THPT, khối 11 có 307 học sinh nam và 326 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một học sinh khối 11 đi tham dự cuộc thi “học sinh ưu tú”? A. 308 B. 325 C. 633 Đáp án chính xác D. 100100 Trả lời: Đáp án :C Nhà trường có hai …
Hoc tap online
Author: admin