Cho tam giác ABC biết A(1; 4), B(3; -1) và C(6; 2).a, Lập phương trình tổng quát của các đường thẳng AB, BC và CA.b, Lập phương trình tổng quát của đường cao AH và trung tuyến AM.

Câu hỏi: Cho tam giác ABC biết A(1; 4), B(3; -1) và C(6; 2).a, Lập phương trình tổng quát của các đường thẳng AB, BC và CA.b, Lập phương trình tổng quát của đường cao AH và trung tuyến AM. Trả lời: + Lập phương trình đường thẳng AB:Đường thẳng AB nhận  là 1 vtcp ⇒ …
Hoc tap online
Author: admin