Cho hàm số (y = {x^3} – {x^2} + 2x + 5) có đồ thị ((C)). Trong các tiếp tuyến của ((C)), thì tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất tiếp xúc với ((C)) tại điểm có tung độ bằng

Câu hỏi: Cho hàm số (y = {x^3} – {x^2} + 2x + 5) có đồ thị ((C)). Trong các tiếp tuyến của ((C)), thì tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất tiếp xúc với ((C)) tại điểm có tung độ bằng A. (frac{1}{3}). B. (frac{{151}}{{27}}). C. (frac{{113}}{{27}}). D. (frac{5}{3}). LỜI GIẢI CHI…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin