Cho hàm số (y = 4{x^2}left( {1 – x} right) + {x^4},,left( C right)). Phương trình tiếp tuyến tại giao điểm của (left( C right)) với parabol (left( P right):{rm{ }}y = {x^2}) là

Câu hỏi: Cho hàm số (y = 4{x^2}left( {1 – x} right) + {x^4},,left( C right)). Phương trình tiếp tuyến tại giao điểm của (left( C right)) với parabol (left( P right):{rm{ }}y = {x^2}) là A. (y = 0);(y = 1);(y = 24x – 6). B. (y = 9);(y = 1);(y = 24x –…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin