DẠNG 1: LÝ THUYẾT VỀ XÉT TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ VÀ VÍ DỤ

LÝ THUYẾT VỀ XÉT TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ VÀ VÍ DỤ PHƯƠNG PHÁP Để xét sự đồng biến, nghịch biến của hàm số (y = fleft( x right)) ta thực hiện các bước giải như sau: 1. Tìm tập xác định. Tính (f’left( x right)). 2. Tìm các điểm tại đó (f’left( x […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin