Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên ℝ và có bảng xét dấu f'(x) như sauHỏi hàm số y=fx2−2x có bao nhiêu điểm cực tiểu?

Câu hỏi: Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên ℝ và có bảng xét dấu f'(x) như sauHỏi hàm số y=fx2−2x có bao nhiêu điểm cực tiểu? A. 4 B. 2 C. 3 D. 1 Đáp án chính xác Trả lời: Đáp án DĐặt gx=fx2−2x. Ta có g‘x=2x−2f‘x2−2xg‘x=0⇔x=1×2−2x=−2×2−2x=1×2−2x=3⇔x=1×2−2x+2=0x2−2x−1=0x2−2x−3=0⇔x=1x=1±2x=−1x=3Trong đó các nghiệm -1, 1, 3 …
Hoc tap online
Author: admin