a) Giới thiệu bảng nhân, bảng chia: b)Dựa vào bảng nhân, chia hãy tính.  

Câu hỏi: a) Giới thiệu bảng nhân, bảng chia: b)Dựa vào bảng nhân, chia hãy tính.   Trả lời: a) Học sinh làm theo hướng dẫn mẫu dựa trên sự giới thiệu của giáo viên. b) 4 x 6 = ? · Từ số 4 ở cột 1 theo chiều mũi tên dóng sang phải. …
Hoc tap online
Author: admin