Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số y=x3-3mx2+3m3 có hai điểm cực trị A và B sao cho tam giác OAB có diện tích bằng 48.

Câu hỏi: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số y=x3–3mx2+3m3 có hai điểm cực trị A và B sao cho tam giác OAB có diện tích bằng 48. A. m = 2 hoặc m = 0. B. m = 2 C. m = -2 D. m=±2 Đáp án chính xác Trả lời: Chọn …
Hoc tap online
Author: admin