Cho hàm số (y = fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) có đồ thị (y = f’left( x right)) như hình vẽ. Đặt (gleft( x right) = 2fleft( x right) – {left( {x – 1} right)^2}). Khi đó giá trị nhỏ nhất của hàm số (y = gleft( x right)) trên đoạn (left[ { – 3,;,3} right]) bằng

Câu hỏi: Cho hàm số (y = fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) có đồ thị (y = f’left( x right)) như hình vẽ. Đặt (gleft( x right) = 2fleft( x right) – {left( {x – 1} right)^2}). Khi đó giá trị nhỏ nhất của hàm số (y = gleft( x right)) trên đoạn […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin