Giá trị nhỏ nhất hàm số (f(x) = {x^4} – {x^2} + 13) trên (left[ { – 2,;,3} right]) là phân số tối giản có dạng (frac{a}{b}). Khi đó (a + b) bằng

Câu hỏi: Giá trị nhỏ nhất hàm số (f(x) = {x^4} – {x^2} + 13) trên (left[ { – 2,;,3} right]) là phân số tối giản có dạng (frac{a}{b}). Khi đó (a + b) bằng A. (53). B. (55). C. (57). D. (59). Lời giải Chọn B Tập xác định: (D = mathbb{R}). Ta có(f'(x) […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin