Cho các số thực (0 < y < 1 le x le 3) thỏa mãn ({x^2}{y^2} – {x^2} – {y^2} + 3xy – x + y = 0). Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức (P = 2x + y) là (M,,m). Tính (M + m)?

Câu hỏi: Cho các số thực (0 < y < 1 le x le 3) thỏa mãn ({x^2}{y^2} – {x^2} – {y^2} + 3xy – x + y = 0). Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức (P = 2x + y) là (M,,m). Tính (M + m)? A. (12) B. (frac{5}{2}) C. […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin