Cho hàm số (y = fleft( x right) = dfrac{1}{3}{x^3} – left( {m + 1} right){x^2} + left( {m + 3} right)x + m – 4). Tìm để hàm số (y = fleft( {left| x right|} right)) có 5 điểm cực trị?

Câu hỏi: Cho hàm số (y = fleft( x right) = dfrac{1}{3}{x^3} – left( {m + 1} right){x^2} + left( {m + 3} right)x + m – 4). Tìm để hàm số (y = fleft( {left| x right|} right)) có 5 điểm cực trị? A. ( – 3 < m < 1)      B. (m…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin