Tập hợp các giá trị của tham số m để hàm số (y =| 3{x^4} – 4{x^3} – 12{x^2} + m – 1|) có 7 điểm cực trị là:

Câu hỏi: Tập hợp các giá trị của tham số m để hàm số (y =| 3{x^4} – 4{x^3} – 12{x^2} + m – 1|) có 7 điểm cực trị là: A. (left( {0;6} right))       B. (left( {6;33} right))       C. (left( {1;33} right))   …

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin