Cho hàm số (y = fleft( x right)) có bảng biến thiên như sau: Tổng số đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là

Câu hỏi: Cho hàm số (y = fleft( x right)) có bảng biến thiên như sau: Tổng số đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là A. 1. B. 3. C. 2. Đáp án chính xác D. 4. Trả lời: Ta có (mathop {lim }limits_{x to + …
Hoc tap online
Author: admin