Một đồng hồ treo tường, kim giờ dài 10,57 cm và kim phút dài 13,34cm.Trong 30 phút mũi kim giờ vạch lên cung tròn có độ dài là:

Câu hỏi: Một đồng hồ treo tường, kim giờ dài 10,57 cm và kim phút dài 13,34cm.Trong 30 phút mũi kim giờ vạch lên cung tròn có độ dài là: A. 2,77 cm Đáp án chính xác B. 2,9 cm C. 2,76 cm D. 2,78 cm Trả lời: Chọn A. Trong 30 phút mũi kim giờ chạy trên …
Hoc tap online
Author: admin