Biết tiếp tuyến của đồ thị hàm số (y = a{x^4} + b{x^2} + 23) tại điểm (Aleft( {2,;, – 5} right)) vuông góc với đường thẳng (x + 4y – 2019 = 0). Tình (2a + b – 4).

Câu hỏi: Biết tiếp tuyến của đồ thị hàm số (y = a{x^4} + b{x^2} + 23) tại điểm (Aleft( {2,;, – 5} right)) vuông góc với đường thẳng (x + 4y – 2019 = 0). Tình (2a + b – 4). A. (15). B. (23). C. ( – 23). D. ( – 15). LỜI […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin