Tiếp tuyến với đồ thị hàm số (y = frac{{{x^2}}}{{x + 1}}) tại điểm có hoành độ ({x_0}) là nghiệm của phương trình (16{x^2} – 2x – 8 = 6sqrt {2x – 1} ) là

Câu hỏi: Tiếp tuyến với đồ thị hàm số (y = frac{{{x^2}}}{{x + 1}}) tại điểm có hoành độ ({x_0}) là nghiệm của phương trình (16{x^2} – 2x – 8 = 6sqrt {2x – 1} ) là A. (y = frac{3}{4}x – frac{1}{4}). B. (y = frac{3}{4}x – frac{9}{4}). C. (y =…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin