Cho hàm số (fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) và thỏa mãn ({f^3}left( x right) + fleft( x right) = x,)(forall x in mathbb{R}.)Tính (intlimits_0^2 {fleft( x right)} dx.)

Cho hàm số (fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) và thỏa mãn ({f^3}left( x right) + fleft( x right) = x,)(forall x in mathbb{R}.)Tính (intlimits_0^2 {fleft( x right)} dx.) A. (frac{5}{4}). B. (frac{3}{2}). C. (frac{1}{2}). D. (2). Lời giải Đặt: (y = fleft( x right) Rightarrow x = {y^3} + y.) ( Rightarrow dx […]
Hoc tap online
Author: admin