Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số (fleft( x right) = left| {{x^4} – 8{x^2} + m} right|) trên đoạn (left[ { – 1;,1} right]) bằng 5. Tổng tất cả các phần tử của S bằng

Câu hỏi: Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số (fleft( x right) = left| {{x^4} – 8{x^2} + m} right|) trên đoạn (left[ { – 1;,1} right]) bằng 5. Tổng tất cả các phần tử của S bằng […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin