Cho hai số thực dương (x),(y) thay đổi thỏa mãn đẳng thức: (left( {xy – 1} right){2^{2xy – 1}} = left( {{x^2} + y} right){2^{{x^2} + y}}). Tìm giá trị nhỏ nhất ({y_{min }}) của (y).

Câu hỏi: Cho hai số thực dương (x),(y) thay đổi thỏa mãn đẳng thức: (left( {xy – 1} right){2^{2xy – 1}} = left( {{x^2} + y} right){2^{{x^2} + y}}). Tìm giá trị nhỏ nhất ({y_{min }}) của (y). A. ({y_{min }} = 3). B. ({y_{min }} = sqrt 3 ). C. ({y_{min }} = 1)….

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin