Cho (m = {log _a}sqrt[3]{{ab}}) với (a > 1), (b > 1) và (P = log _a^2b + 16,{log _b}a). Để (P) đạt giá trị nhỏ nhất thì giá trị (m) thuộc khoảng

Câu hỏi: Cho (m = {log _a}sqrt[3]{{ab}}) với (a > 1), (b > 1) và (P = log _a^2b + 16,{log _b}a). Để (P) đạt giá trị nhỏ nhất thì giá trị (m) thuộc khoảng A. (left( {frac{1}{2},;,1} right)). B. (left( { – 1,;,3} right)). C. (left( {1,;,3} right)). D….

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin