Cho bài toán: 8 người làm xong một công việc phải hết 5 ngày. Hỏi nếu 4 người thì làm xong một công việc đó trong bao lâu? (Biết mỗi người đều làm việc như nhau).Hỏi có mấy phương pháp để giải bài toán trên?

Câu hỏi: Cho bài toán: 8 người làm xong một công việc phải hết 5 ngày. Hỏi nếu 4 người thì làm xong một công việc đó trong bao lâu? (Biết mỗi người đều làm việc như nhau).Hỏi có mấy phương pháp để giải bài toán trên? A. 1 phương pháp B. 2 phương pháp Đáp án …
Hoc tap online
Author: admin