Số bé nhất có 5 chữ số mà tổng các chữ số bằng 21 là …….

Câu hỏi: Số bé nhất có 5 chữ số mà tổng các chữ số bằng 21 là ……. Trả lời: Hướng dẫn giải:Số cần tìm là số bé nhất có 5 chữ số và tổng của 5 chữ số bằng 21 nên:Chữ số hàng chục nghìn là 1 thì tổng chữ số hàng nghìn, hàng …
Hoc tap online
Author: admin