Cho bảng số liệu sau (Dùng để trả lời các câu hỏi từ Câu 2 đến Câu 6) Môn Cầu Lông Bơi Lội Võ Số học sinh tham gia 20 15 35 Quan sát bảng số liệu và cho biết số lượng học sinh tham gia học Võ là bao nhiêu?

Câu hỏi: Cho bảng số liệu sau (Dùng để trả lời các câu hỏi từ Câu 2 đến Câu 6) Môn Cầu Lông Bơi Lội Võ Số học sinh tham gia 20 15 35 Quan sát bảng số liệu và cho biết số lượng học sinh tham gia học Võ là bao nhiêu? A. 20 …

Cho bảng số liệu sau (Dùng để trả lời các câu hỏi từ Câu 2 đến Câu 6)

Môn

Cầu Lông

Bơi Lội

Số học sinh tham gia

20

15

35

Quan sát bảng số liệu và cho biết số lượng học sinh tham gia học Võ là bao nhiêu? Read More »