Cho bảng số liệu sau (Dùng để trả lời các câu hỏi từ Câu 2 đến Câu 6) Môn Cầu Lông Bơi Lội Võ Số học sinh tham gia 20 15 35 Quan sát bảng số liệu và cho biết số lượng học sinh tham gia học Võ là bao nhiêu?

Câu hỏi: Cho bảng số liệu sau (Dùng để trả lời các câu hỏi từ Câu 2 đến Câu 6) Môn Cầu Lông Bơi Lội Võ Số học sinh tham gia 20 15 35 Quan sát bảng số liệu và cho biết số lượng học sinh tham gia học Võ là bao nhiêu? A. 20 …
Hoc tap online
Author: admin