TRAC NGHIEM SO PHUC THPT 2023

Auto Added by WPeMatico

(Số phức) Cho số phức (w=x+yi), (left( x,,,yin mathbb{R} right)) thỏa mãn điều kiện (left| {{w}^{2}}+4 right|=2left| w right|). Đặt (P=8left( {{x}^{2}}-{{y}^{2}} right)+12). Khẳng định nào dưới đây đúng?

Câu hỏi: Cho số phức (w=x+yi), (left( x,,,yin mathbb{R} right)) thỏa mãn điều kiện (left| {{w}^{2}}+4 right|=2left| w right|). Đặt (P=8left( {{x}^{2}}-{{y}^{2}} right)+12). Khẳng định nào dưới đây đúng? A. (P=-{{left( {{left| text{w} right|}^{2}}+2 right)}^{2}}).     B. (P=-{{left( {{left| w right|}^{2}}-2 right)}^{2}}).                        C. (P=-{{left( …

(Số phức) Cho số phức (w=x+yi), (left( x,,,yin mathbb{R} right)) thỏa mãn điều kiện (left| {{w}^{2}}+4 right|=2left| w right|). Đặt (P=8left( {{x}^{2}}-{{y}^{2}} right)+12). Khẳng định nào dưới đây đúng? Read More »

(Số phức) Cho số phức (z=a+bi) (left( a,text{ }bin mathbb{R} right)) thỏa mãn (z+1+3i-left| z right|i=0). Tính (S=a+3b).

Câu hỏi: Cho số phức (z=a+bi) (left( a,text{ }bin mathbb{R} right)) thỏa mãn (z+1+3i-left| z right|i=0). Tính (S=a+3b). A. (S=frac{7}{3}).   B. (S=-5).                   C. (S=5).                  D. (S=-frac{7}{3}). Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: B Ta có:  (z + 1 …

(Số phức) Cho số phức (z=a+bi) (left( a,text{ }bin mathbb{R} right)) thỏa mãn (z+1+3i-left| z right|i=0). Tính (S=a+3b). Read More »