(Số phức) Cho số phức (w=x+yi), (left( x,,,yin mathbb{R} right)) thỏa mãn điều kiện (left| {{w}^{2}}+4 right|=2left| w right|). Đặt (P=8left( {{x}^{2}}-{{y}^{2}} right)+12). Khẳng định nào dưới đây đúng?

Câu hỏi: Cho số phức (w=x+yi), (left( x,,,yin mathbb{R} right)) thỏa mãn điều kiện (left| {{w}^{2}}+4 right|=2left| w right|). Đặt (P=8left( {{x}^{2}}-{{y}^{2}} right)+12). Khẳng định nào dưới đây đúng? A. (P=-{{left( {{left| text{w} right|}^{2}}+2 right)}^{2}}).     B. (P=-{{left( {{left| w right|}^{2}}-2 right)}^{2}}).                        C. (P=-{{left( …
Hoc tap online
Author: admin