Thể tích khối đa diện

Auto Added by WPeMatico

Cho lăng trụ(ABC. A’B’C’)có đáy(ABC)là tam giác vuông tại(A),(AB = 1,AC = 2). Hình chiếu của(A’)lên mặt phẳng((ABC))trùng với trung điểm cạnh(BC). Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng(CC’)và(A’B)là(sqrt 2 ). Thể tích khối lăng trụ(AB C. A’B’C’) bằng

Câu hỏi: Cho lăng trụ(ABC. A’B’C’)có đáy(ABC)là tam giác vuông tại(A),(AB = 1,AC = 2). Hình chiếu của(A’)lên mặt phẳng((ABC))trùng với trung điểm cạnh(BC). Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng(CC’)và(A’B)là(sqrt 2 ). Thể tích khối lăng… [ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ] Hoc tap online Author: admin

Cho hình chóp tam giác (S.ABC), (SA bot left( {ABC} right)). Đáy (ABC) là tam giác vuông cân đỉnh (B), (SB = a). Gọi (alpha ) là góc giữa hai mặt phẳng và (left( {ABC} right)). Xác định giá trị của (sin alpha ) để thể tích khối chóp (S.ABC) lớn nhất.

Câu hỏi: Cho hình chóp tam giác (S.ABC), (SA bot left( {ABC} right)). Đáy (ABC) là tam giác vuông cân đỉnh (B), (SB = a). Gọi (alpha ) là góc giữa hai mặt phẳng và (left( {ABC} right)). Xác định giá trị của (sin alpha ) để thể tích khối chóp (S.ABC) lớn nhất. A. …

Cho hình chóp tam giác (S.ABC), (SA bot left( {ABC} right)). Đáy (ABC) là tam giác vuông cân đỉnh (B), (SB = a). Gọi (alpha ) là góc giữa hai mặt phẳng và (left( {ABC} right)). Xác định giá trị của (sin alpha ) để thể tích khối chóp (S.ABC) lớn nhất. Read More »