Cho lăng trụ(ABC. A’B’C’)có đáy(ABC)là tam giác vuông tại(A),(AB = 1,AC = 2). Hình chiếu của(A’)lên mặt phẳng((ABC))trùng với trung điểm cạnh(BC). Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng(CC’)và(A’B)là(sqrt 2 ). Thể tích khối lăng trụ(AB C. A’B’C’) bằng

Câu hỏi: Cho lăng trụ(ABC. A’B’C’)có đáy(ABC)là tam giác vuông tại(A),(AB = 1,AC = 2). Hình chiếu của(A’)lên mặt phẳng((ABC))trùng với trung điểm cạnh(BC). Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng(CC’)và(A’B)là(sqrt 2 ). Thể tích khối lăng…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin