Lớp 4A có số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là 8 em. Tìm số học sinh nam, số học sinh nữ của lớp đó biết rằng số học sinh nữ bằng 5/7 số học sinh nam

Câu hỏi: Lớp 4A có số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là 8 em. Tìm số học sinh nam, số học sinh nữ của lớp đó biết rằng số học sinh nữ bằng 5/7 số học sinh nam Trả lời: Sơ đồ:Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là: 7- 5 …
Hoc tap online
Author: admin