Xét các số thực dương x, y thỏa mãn ({log _2}left( {dfrac{{4x + 2y}}{{2{x^2} + {y^2}}}} right) ge 2left( {{x^2} – x + 1} right) + left( {{y^2} – y – 1} right)). Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = x – y + 3xy.

Xét các số thực dương x, y thỏa mãn ({log _2}left( {dfrac{{4x + 2y}}{{2{x^2} + {y^2}}}} right) ge 2left( {{x^2} – x + 1} right) + left( {{y^2} – y – 1} right)). Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = x – y + 3xy. A. 3 B. 4 C. 2 D. […]
Hoc tap online
Author: admin