Xét các số phức z1=x−2+(y+2)i  ; z2=x+yi (x,y∈ℝ, z1=1. Phần ảo của số phức z2 có môđun lớn nhất bằng

Câu hỏi: Xét các số phức z1=x−2+(y+2)i  ; z2=x+yi (x,y∈ℝ, z1=1. Phần ảo của số phức z2 có môđun lớn nhất bằng A. -5 B. −2+22 Đáp án chính xác C. 2−22. D. 3 Trả lời: Gọi M(x;y) là điểm biểu diễn cho số phức z2Ta có:z1=1⇔x−2+(y+2)i  =1⇔x−22+y+22=1 T.Đường tròn (T) có tâm I2;−2, bán kính R=1, có OI=(−2)2+22=22Khi đó tập hợp điểm biểu diễn …
Hoc tap online
Author: admin