Xét các số nguyên dương a,b sao cho phương trình a ln2x+bln x+5=0 có  hai nghiệm phân biệt x1;x2 và phương trình 5log2x+blog x+a  = 0  có hai nghiệm phân  biệt x3;x4 thỏa mãn x1x2> x3x4. Tìm giá trị nhỏ nhất Smin  của S = 2a+3b.

Câu hỏi: Xét các số nguyên dương a,b sao cho phương trình a ln2x+bln x+5=0 có  hai nghiệm phân biệt x1;x2 và phương trình 5log2x+blog x+a  = 0  có hai nghiệm phân  biệt x3;x4 thỏa mãn x1x2> x3x4. Tìm giá trị nhỏ nhất Smin  của S = 2a+3b. A. Smin = 25 Đáp án chính xác B. Smin = 17 C. Smin = 30 D. …
Hoc tap online
Author: admin