Với x ≥ 0, x ≠ 9, cho các biểu thức: P = 2xx+3+xx-3-3x+3x-9 và Q = x+1x-3 a, Tính giá trị của Q tại x=7-43 b, Rút gọn P c, Tìm x để M≥-23 biết M=PQ d, Đặt A = x.M+4x+7x+3. Tìm giá trị nhỏ nhất của A

Câu hỏi: Với x ≥ 0, x ≠ 9, cho các biểu thức: P = 2xx+3+xx–3–3x+3x–9 và Q = x+1x–3 a, Tính giá trị của Q tại x=7–43 b, Rút gọn P c, Tìm x để M≥–23 biết M=PQ d, Đặt A = x.M+4x+7x+3. Tìm giá trị nhỏ nhất của A Trả lời: a, Từ x=7–43 tìm được x=2–3. Thay vào Q và tính ta được Q = 3–31+3 b, …
Hoc tap online
Author: admin