Một ô tô cứ 10l xăng đi được 80km. Hỏi ô tô đó đi quãng đường dài 128km thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng?

Câu hỏi: Một ô tô cứ 10l xăng đi được 80km. Hỏi ô tô đó đi quãng đường dài 128km thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng? Trả lời: Số lít xăng ô tô đi 1km là:                                   10 : 80 = 0,125 (l) (0,5đ)          Đi quãng đường dài 120km thì xe ô tô tiêu …
Hoc tap online
Author: admin