Với a là số thực dương tùy ý, (ln left( {8a} right) – ln left( {3a} right)) bằng

Câu hỏi: Với a là số thực dương tùy ý, (ln left( {8a} right) – ln left( {3a} right)) bằng A. (ln frac{8}{3}).  Đáp án chính xác B. (ln frac{3}{8}).  C. (frac{{ln 8}}{{ln 3}}).  D. (frac{{ln left( {8a} right)}}{{ln left( {3a} right)}}). Trả lời: Đáp án A Ta có (ln left( {8a} right) – ln …
Hoc tap online
Author: admin