Cho đồ thị hàm số [y = {x^3} – left( {m + n} right){x^2} + left( {2n – m} right)x – 1] (m, n là tham số thực) nhận [Aleft( {1;6} right)] là một điểm cực trị. Tính [S = {m^2} + 2{n^2}].

Câu hỏi: Cho đồ thị hàm số [y = {x^3} – left( {m + n} right){x^2} + left( {2n – m} right)x – 1] (m, n là tham số thực) nhận [Aleft( {1;6} right)] là một điểm cực trị. Tính [S = {m^2} + 2{n^2}]. A. [S = 129.]            Đáp án chính xác B. …
Hoc tap online
Author: admin