Viết phương trình đường tròn (C) có tâm thuộc đường thẳng Δ: x + y – 1 = 0 và đi qua hai điểm A(6; 2), B(–1; 3).

Câu hỏi: Viết phương trình đường tròn (C) có tâm thuộc đường thẳng Δ: x + y – 1 = 0 và đi qua hai điểm A(6; 2), B(–1; 3). Trả lời: Hướng dẫn giải Dựa vào Δ: x + y – 1 = 0 ta có: y = 1 – x Gọi I là …
Hoc tap online
Author: admin