Viết giá trị của biểu thức vào chỗ chấm.

Câu hỏi: Viết giá trị của biểu thức vào chỗ chấm. Trả lời: + Với a  =  135,18  ;  b  =  10  ;  c  =  218,92  thay vào biểu thức a  x  b  +  c ta được:135,18  x  10  +  218,92=  1351,8  +  218,92=  1570,72+ Với a  =  57,42  ;  b  =  100  ;  c  …
Hoc tap online
Author: admin