Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua gốc tọa độ O(0; 0) và điểm M(a; b)?

Câu hỏi: Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua gốc tọa độ O(0; 0) và điểm M(a; b)? A. [overrightarrow {{u_1}} = left( {0;a + b} right);]                      B. [overrightarrow {{u_2}} = left( {a;b} right);] Đáp án chính xác C. [overrightarrow {{u_3}} = left( {a; – b} right);]                         D.[overrightarrow …
Hoc tap online
Author: admin