Không thực hiện phép tính, dấu cần điền vào chỗ chấm là:5 x 7     …      7 x 5

Câu hỏi: Không thực hiện phép tính, dấu cần điền vào chỗ chấm là:5 x 7     …      7 x 5 A. > B. < C. = Đáp án chính xác Trả lời: Khi đổi vị trí hai số trong phép nhân thì giá trị của phép nhân đó sẽ không thay đổi. Vậy đáp án …
Hoc tap online
Author: admin