Vẽ ABC^=56o. Vẽ ABC’^ kề bù với ABC^. Sau đó vẽ tiếp C’BA’^ kề bù với ABC’^. Tính số đo C’BA’^

Câu hỏi: Vẽ ABC^=56o. Vẽ ABC‘^ kề bù với ABC^. Sau đó vẽ tiếp C‘BA‘^ kề bù với ABC‘^. Tính số đo C‘BA‘^ A. 124° B. 142° C. 65° D. 56° Đáp án chính xác Trả lời: ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin