Số nghiệm của đa thức x3-64 là:

Câu hỏi: Số nghiệm của đa thức x3–64 là: A. 1. Đáp án chính xác B. 2. C. 4. D. 3. Trả lời: Đáp án cần chọn là A.Ta có: x3–64=0⇒x3=64⇒x3=43⇒x=4Vậy đa thức đã cho có một nghiệm là x = 4. ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin