Vẽ ABC^=62o. Vẽ ABC’^ kề bù với ABC^. Sau đó vẽ tiếp C’BA’^ kề bù với ABC’^. Tính số đo C’BA’^

Câu hỏi: Vẽ ABC^=62o. Vẽ ABC‘^ kề bù với ABC^. Sau đó vẽ tiếp C‘BA‘^ kề bù với ABC‘^. Tính số đo C‘BA‘^ A. 108° B. 31° C. 118° D. 62° Đáp án chính xác Trả lời: ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin