Trong mặt phẳng tọa độ Oxyz cho điểm M(-2;1). Hỏi điểm M là điểm biểu diễn của số phức nào sau đây?

Câu hỏi: Trong mặt phẳng tọa độ Oxyz cho điểm M(-2;1). Hỏi điểm M là điểm biểu diễn của số phức nào sau đây? A. z = 2 – i. B. z = -2 + i. Đáp án chính xác C. z = -1 + 2i. D. z = 1 – 2i. Trả lời: M(-2;1) => z = …
Hoc tap online
Author: admin