Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, số phức z=7−2i có điểm biểu diễn là điểm nào dưới đây?

Câu hỏi: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, số phức z=7−2i có điểm biểu diễn là điểm nào dưới đây? A.M17;2 B.M27;−2 Đáp án chính xác C.M37;−2i D.M4−2;7 Trả lời: Đáp án B.Điểm biểu diễn của số phức z=a+bi,a,b∈ℝ là Ma;b. ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin