Cho hai đường tròn (O); (O’) cắt nhau tại A, B. Lẻ đường kính AC của đường tròn (O) và đường kính AD của đường tròn (O’). Chọn khẳng định sai?

Câu hỏi: Cho hai đường tròn (O); (O’) cắt nhau tại A, B. Lẻ đường kính AC của đường tròn (O) và đường kính AD của đường tròn (O’). Chọn khẳng định sai? A. OO‘=DC2 B. C, B, D thẳng hàng C. OO’ ⊥ AB D. BC = BD Đáp án chính xác Trả lời: Đáp án …
Hoc tap online
Author: admin